Sabías que ... podes consultar e descargar os calendarios laborais desde o portal opendata Abert@s?

Esta sección contén información sobre as competencias da Consellería de Economía, Emprego e Industria en materia de relacións Laborais

Calendarios laborais

Acceda ás seguintes ligazóns para consultar os calendarios laborais dos últimos anos. Incorporan todos os festivos sinalados como festas da Comunidade Autónoma de Galicia, festas laborais e festas laborais de carácter local.

Convenios colectivos

Consulte toda a información sobre o Rexistro de convenios colectivos e sobre a solución de discrepancias na inaplicación de convenios colectivos a través da Comisión Tripartita Galega.

Conciliacións en conflitos laborais

Consulte a información referente ás demandas de conciliación en conflitos laborais individuais exercidas a través dos servizos de mediación, arbitraxe e conciliación (SMACs) e ás demandas de conciliacións en conflitos laborais colectivos.

Folgas

A declaración de folga, calquera que sexa o seu ámbito, esixe, en todo caso, a adopción dun acordo expreso.

Peches patronais

Os/as empresarios/as poderán proceder ao peche do centro de traballo en caso de folga ou calquera outra modalidade de irregularidade colectiva no réxime de traballo.

Desprazamento por prestación de servizos transnacional

A tramitación do procedemento de desprazamento de traballadores/as no marco dunha prestación de servizos transnacional está centralizada na Secretaría Xeral de Emprego e deberá realizarse de xeito telemático a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Empresas de traballo temporal

Denomínase empresa de traballo temporal a aquela cuxa actividade fundamental consiste en poñer a disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, persoas traballadoras por ela contratadas. A contratación de persoas traballadoras para cedelas temporalmente a outra empresa só poderá efectuarse a través de empresas de traballo temporal debidamente autorizadas.

Asociacións empresariais e sindicais

Información sobre o depósito de estatutos de organizacións sindicais e empresariais integradas por empresarios/as con persoas traballadoras ao seu cargo.

Eleccións sindicais

Desde esta área pode consultar información referente ás eleccións sindicais e atopar os modelos a cubrir para a elección a representantes de traballadores/as nas empresas.

Expedientes de Regulación de Emprego

Información sobre os procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e/ou redución da xornada, xa sexa por causa de forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Apertura de centros de traballo

Información sobre como comunicar á autoridade laboral a apertura dun centro de traballo ou de continuación da actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia.

Igualdade laboral

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación coa igualdade laboral.

Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

Consulte toda a información sobre a Responsabilidade Social Empresarial en Galicia; definido pola Comisión Europea como o concepto a través do cal a empresa integra de forma voluntaria as preocupacións sociais e ambientais nas súas operacións de negocio e nas súas relacións cos grupos de interese.

Rexistro de Empresas Acreditadas de Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da construción

Información sobre o rexistro, a renovación da inscrición, como consultar as empresas inscritas ou sobre a habilitación dos libros de subcontratación.

Protocolos específicos de prevención fronte á COVID-19

Protocolos específicos de medidas de prevención fronte á COVID-19 para determinados centros e colectivos do persoal da Consellería de Economía, Emprego e Industria.