Sabías que ... no buscador de cooperativas podes atopar información detallada das máis de 1.300 cooperativas inscritas neste rexistro?

Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación coa economía social, o cooperativismo, as sociedades laborais e os centros especiais de emprego.

Sociedades cooperativas

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios.

Sociedades laborais

As sociedades laborais son sociedades de natureza mercantil, anónimas ou de responsabilidade limitada, que contan cun capital social pertencente de xeito maioritario ás súas persoas socias traballadoras.

Centros especiais de emprego

Os centros especiais de emprego son aqueles que realizan un traballo produtivo, participando regularmente nas operacións do mercado e tendo por finalidade asegurar o emprego remunerado e a prestación dos servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores con discapacidade, á vez que sexa un medio de integración do maior número de persoas con discapacidade ao réxime de traballo normal.

Empresas de inserción laboral

As empresas de inserción laboral teñen como finalidade a incorporación ao mercado laboral de persoas en risco de exclusión social a través de programas formativos que melloren a súa cualificación e empregabilidade.