Compartir

Compártao :

Entidades de formación no ámbito da seguridade industrial

Na orde do 16 de marzo de 2011 establécense os requisitos mínimos exixibles ás entidades de formación recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.

Esta orde ten por obxecto regular os procedementos que afecten ás entidades recoñecidas que imparten cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial, establecendo as condicións e requisitos que se deben observar para a súa actuación na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os procedementos asociados son:

  • IN612A - Rexistro de entidades recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial. Comunicación previa. Presentación electrónica exclusivamente.
  • IN612B - Memoria anual de actividades realizadas por entidades de formación no ámbito da seguridade industrial. Comunicación previa. Presentación electrónica ou presencial en Rexistro (esta opción só para persoas físicas).
  • IN612C - Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial. Comunicación previa. Presentación electrónica exclusivamente.

Os procedementos IN612A e IN612C realizaranse unicamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia. O pagamento da taxa administrativa só é posible electronicamente durante a presentación desde a ligazón que aparece no propio formulario de solicitude.

O procedemento IN612B admite a presentación electrónica ou presencial en Rexistro (esta opción só para persoas físicas). A liquidación da taxa pode realizarse:

  • Por vía telemática, a través da páxina web da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) seleccionando o apartado Acceso á Oficina Virtual.
  • Mediante unha folla normalizada que pode atopar en calquera oficina da Xunta de Galicia, nas entidades financeiras colaboradoras ou a través da páxina web da Atriga (Modelo AI. Autoliquidación de Tasas).

Pode consultar toda a información sobre taxas e entidades financeiras colaboradoras na páxina web da Atriga, no apartado "Taxas e prezos".