Compartir

Compártao :

Cuestionarios de autoavaliación

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación

Descargar pdf

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

Descargar pdf

Docencia de formación para o emprego

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego adecuándoas ás características e condicións da formación, ao perfil dos destinatarios e á realidade laboral

Descargar pdf

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

Descargar pdf

UC1444_3

Impartir e tutorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

Descargar pdf

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

Descargar pdf

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

Descargar pdf

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

UC0249_2

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria

Descargar pdf

UC0250_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria

Descargar pdf

UC0251_2

Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e funcionamento da unidade convivencial

Descargar pdf

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

UC1016_2

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e aos do seu entorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar

Descargar pdf

UC1017_2

Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

Descargar pdf

UC1018_2

Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

Descargar pdf

UC1019_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

Descargar pdf

Servizo para o control de pragas

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

Descargar pdf

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

Descargar pdf

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

Descargar pdf

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

Descargar pdf

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

Descargar pdf

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

Descargar pdf

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

Descargar pdf

Socorrismo en instalacións acuáticas

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

Descargar pdf

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas, velando pola seguridade dos/as usuarios/as

Descargar pdf

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

Descargar pdf

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

Descargar pdf

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

UC0799_3

Realizar a xestión documental dos procesos de control de organismos nocivos

Descargar pdf

UC0800_3

Establecer o plan de control de organismos nocivos adecuado á  situación de partida e supervisar a súa execución

Descargar pdf

UC0801_3

Organizar o almacenamento e transporte de biocidas, produtos fitosanitarios e medios necesarios para a súa aplicación

Descargar pdf

UC0802_3

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais na prestación de servizos de control de organismos nocivos

Descargar pdf

Extinción de incendios e salvamento

UC0401_2

Executar as operacións necesarias para salvar vidas en perigo

Descargar pdf

UC0402_2

Executar as operacións necesarias para o control e a extinción de incendios

Descargar pdf

UC0403_2

Actuar en sucesos descontrolados con ameaza para as persoas ou  o medio ambiente

Descargar pdf

UC0404_2

Executar as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas adecuadas

Descargar pdf

Aproveitamentos forestais

UC1116_2

Realizar apeo e procesado de árbores con motoserra

Descargar pdf

UC1117_2

Realizar o apeo e procesado de árbores con colleitadora forestal

Descargar pdf

UC1118_2

Realizar o desembosque e tratamento dos subprodutos forestais

Descargar pdf

UC1119_2

Realizar traballos en altura nas árbores

Descargar pdf

UC1120_2

Realizar traballos de descorche

Descargar pdf

UC1121_2

Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento

Descargar pdf

Tanatopraxia

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamento do cadáver con produtos biocidas

Descargar pdf

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

Descargar pdf

UC1607_3

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

Descargar pdf

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e outros dispositivos contaminantes do cadáver

Descargar pdf

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

Descargar pdf

Confección en mantemento de artes e aparellos

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

Descargar pdf

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

Descargar pdf

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

UC0272_2

Asistir como primeiro interviniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

Descargar pdf

UC1964_2

Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestruturas de prevención e extinción, e informar á poboación

Descargar pdf

UC1965_2

Executar operacións de extinción de incendios forestais

Descargar pdf

UC1966_2

Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e rural

Descargar pdf

 

Organización/s: Secretaría Xeral de Emprego
Tema/s: Formación e cualificacións