Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 22 iniciativas
Programa Ignicia
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Ignicia

Unha iniciativa para levar 30 proxectos de investigadores galegos ao mercado.

Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados
Axencia Galega de Innovación - Gain

Polo tecnolóxico e industrial galego de avións non tripulados

Un proxecto que suma máis de 150 millóns de euros de investimento.

Axencia Galega de Innovación - Gain; XesGalicia

Fondo tecnolóxico I2C

O obxectivo do Fondo é apoiar proxectos empresariais de semilla-arranque e de expansión-consolidación que teñan un marcado carácter innovador e que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Bonos de Innovación (IN851B)

O obxectivo das axudas é incentivar a participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da concesión de bonos para o financiamento da contratación de empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega de Innovación e adheridas como axentes intermedios ao Programa, para a preparación das súas propostas.

Entre os programas internacionais para os cales se poderán solicitar estas axudas cabe destacar FP7, CIP, bilaterais, multilaterais, EEA Grants, Eurostars e outras iniciativas ao amparo dos artigos 169 e 171 do Tratado CE, así como os novos programas a partir do ano 2014 como Horizon 2020. Os programas nacionais de I+D+i aos que vai destinado este programa deberán ser proxectos de tipo colaborativo e estar orientados ao tecido empresarial.

RIS3: estratexia de especialización intelixente
Axencia Galega de Innovación - Gain

RIS3: estratexia de especialización intelixente

A Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3), elaborada pola Xunta en coordinación cos preto de 240 axentes do Sistema Galego de Innovación, é un mapa do que Galicia quere ser no futuro. O documento servirá de guía para o investimento de 1.600 millóns de euros en proxectos innovadores ata o ano 2020, aproveitando as fortalezas da economía galega para consolidar os seus sectores tractores e para crear novos nichos industriais de alto compoñente tecnolóxico.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación (IN853A)

A Xunta vén de poñer en marcha este proxecto para apoiar e atraer o investimento en materia de tecnoloxía e innovación. Esta liña de apoio ás unidades mixtas de investigación responde á vontade de atraer a Galicia proxectos de I+D+i de grandes empresas, de grandes xeradores de innovación; á convicción de que a política innovadora de Galicia debe focalizarse na transferencia de coñecemento e recursos do sector público ao privado, na valorización de ideas para crear riqueza e emprego; e por último, á aposta galega polo talento galego simbolizado nos nosos centros tecnolóxicos.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa Conecta Peme (IN852A)

Axudas dirixidas para fomentar a agrupación empresarial a través de proxectos de investigación e desenvolvemento (I+D) de pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia..

 

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa i2C Propiedade Industrial (IN525A)

O obxectico é fomentar a protección da propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional, para garantir a plena explotación dos resultados das nosas innovacións mediante o impulso da protección das innovacións técnicas (invencións).

 

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de recursos humanos. Estadías (IN809A)

Realización de estadías fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente no estranxeiro, dirixidas a investigadores e técnicos contratados en centros tecnolóxicos e organismos públicos de investigación (OPI), que teñen centros de I+D+i radicados en Galicia, alleos ao Sistema Universitario de Galicia (SUG), co fin de que este persoal poida realizar actividades que melloren a súa formación, así como entrar en contacto con ambientes de investigación e innovación diferentes, mellorando os seus contactos neste ámbito.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Base xeral de axudas

Base xeral de axudas organizadas por Consellerías da Xunta, Ministerios e outros entes.