Inicio > > Iniciativas

Iniciativas


Temos dispoñibles para consulta 5 iniciativas
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Plan Primex

Este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un acordo de cooperación entre elas para aunar esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para establecerse por primeira vez en novos mercados internacionais para o lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos mercados (países ou zonas xeográficas determinadas dentro dun país).

Préstamos directos Igape-Jeremie
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Préstamos directos Igape-Jeremie

Iniciativa da Comisión Europea desenvolvida xunto co Fondo Europeo de Investimentos. A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñaría financeira para mellorar o acceso das Pemes ao financiamento a través das intervencións dos Fondos Estruturais. Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos Estruturais europeos asignados para investir en instrumentos reembolsables como fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.

Instrumento PEME
Axencia Galega de Innovación - Gain

Instrumento PEME

Apoio á presentación de propostas ao Instrumento PEME de Horizon 2020.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa i2C INN (IN848A)

Para as empresas, pequenas, medianas e grandes, está prevista a concesión de subvencións para a realización de investimentos innovadoras para o crecemento que permitan mellorar a competitividade da empresa incrementando a súa capacidade innovadora.

Con esta finalidade as axudas subvencionan os investimentos que permitan a diversificación da produción con novos ou mellorados produtos ou servizos ou supoñan unha transformación fundamental no proceso global de produción, incluídos os dirixidos especificamente a incrementar a capacidade tecnolóxica e innovadora da empresa.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Bonificación do custo de financiamento de préstamos

Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.