Inicio >
Compartir

Compártao :

A CONSELLERÍA

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Correspóndelle ao Inega o impulso de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia, así como para o fomento do uso racional da enerxía.

O Inega é un ente público adscrito á Consellería competente en materia de enerxía, á que presta soporte con actividades orientadas a reforzar a estratexia da Xunta neste campo. Así, elabora, propón e executa plans e programas en materia enerxética, ademais de favorecer a formación, investigación e sensibilización neste campo, coa eficiencia enerxética e as enerxías renovables como principais eixos de acción.

Así, elabora, propón e executa plans e programas en materia enerxética, ademais de favorecer a formación, investigación e sensibilización neste campo, coa eficiencia enerxética e as enerxías renovables como principais eixos de acción.

A actividade do Inega desenvólvese en torno aos seguintes obxectivos:

 • O fomento e o pulo de iniciativas para a mellora da investigación enerxética en Galicia.
 • O estudo e o apoio de actuacións para o seu coñecemento.
 • O desenvolvemento e a aplicación de novas tecnoloxías (incluídas as renovables).
 • A mellora do aforro e a eficiencia.
 • O fomento do uso racional da enerxía.
 • A óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos eidos económicos de Galicia.
 • A participación na xestión e prestación, se é o caso, de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

As súas funcións xerais son:

 • Elaborar e propoñerlle á Consellería competente en materia de enerxía plans e programas en materia enerxética, así como o desenvolvemento e a xestión da política enerxética.
 • Promover e executar os proxectos en materia de enerxía.
 • Desenvolver programas de asesoramento enerxético e auditorías para fomentar actuacións de aforro e mellora da eficiencia enerxética.
 • Fomentar e participar en programas e proxectos de investigacións e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas, bens de equipo e servizos relacionados coa enerxía.