Sabías que ... podes consultar e descargar os calendarios laborais desde o portal opendata Abert@s?

Esta sección contén información sobre as competencias da Consellería de Economía, Emprego e Industria en materia de relacións Laborais

Convenios colectivos

Consulte toda a información sobre o Rexistro de convenios colectivos e sobre a solución de discrepancias na inaplicación de convenios colectivos a través da Comisión Tripartita Galega.

Conciliacións en conflictos laborais

Desde esta área pode consultar información referente ás demandas de conciliación exercidas a través dos servizos de mediación, arbitraxe e conciliación (SMACs).

Folgas

A declaración de folga, calquera que sexa o seu ámbito, esixe, en todo caso, a adopción dun acordo expreso.

Peches patronais

Os/as empresarios/as poderán proceder ao peche do centro de traballo en caso de folga ou calquera outra modalidade de irregularidade colectiva no réxime de traballo.

Desprazamento por prestación de servizos transnacional

A tramitación do procedemento de desprazamento de traballadores/as no marco dunha prestación de servizos transnacional está centralizada na Secretaría Xeral de Emprego e deberá realizarse de xeito telemático a través de Trades.

Empresas de traballo temporal

Denomínase empresa de traballo temporal a aquela cuxa actividade fundamental consiste en poñer a disposición doutra empresa usuaria, con carácter temporal, persoas traballadoras por ela contratadas. A contratación de persoas traballadoras para cedelas temporalmente a outra empresa só poderá efectuarse a través de empresas de traballo temporal debidamente autorizadas.

Asociacións empresariais e sindicais

Información sobre o depósito de estatutos de organizacións sindicais e empresariais integradas por empresarios/as con persoas traballadoras ao seu cargo.

Eleccións sindicais

Desde esta área pode consultar información referente ás eleccións sindicais e atopar os modelos a cubrir para a elección a representantes de traballadores/as nas empresas.

Expedientes de Regulación de Emprego

Información sobre os procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e/ou reducción da xornada, xa sexa por causa de forza maior ou por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Apertura de centros de traballo

Información sobre como comunicar á autoridade laboral a apertura dun centro de traballo ou de continuación da actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia.

Habilitación dos libros de subcontratación

A habilitación pola autoridade laboral correspondente ao territorio no que se execute unha obra civil ou de construción, pública ou privada,  dos libros de subcontratación.

Desemprego en Cooperativas de Traballo Asociado

Toda a información sobre o procedemento de declaración de desemprego de persoas socias traballadoras de cooperativas.

Traballo en espectáculos públicos (menores de 16 anos)

Toda a información sobre o procedemento que regular as autorizacións para o traballo de menores de 16 anos en espectáculos públicos.

Calendarios laborais

Acceda ás seguintes ligazóns para consultar os calendarios laborais dos últimos anos. Incorporan todos os festivos sinalados como festas da Comunidade Autónoma de Galicia, festas laborais e festas laborais de carácter local.

Procedementos

  • Non hai procedementos
  • Non hai procedementos