Sistema de Formación Profesional

Comprende o conxunto de ensinanzas que capacitan para o desenrolo de profesións. Existen tres tipos de oferta de formación profesional: reglada, ocupacional e continua.

Busca de formación

Acceda ao buscador de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas e ocupadas.

Formación para o emprego

O obxectivo da formación para o emprego, que vai dirixida a persoas desempregadas, é cualificalas para a súa integración no mercado laboral.

Cualificacións

O Sistema de Cualificacións Profesionais de Galicia ponse en marcha baixo a dirección do Consello Galego de Formación Profesional (Decreto 110/1999, do 8 de abril, modificado polo Decreto 214/2003, do 20 de marzo), órgano consultivo e de participación dos axentes sociais e económicos do ámbito galego, que ten como obxectivo básico coordinar todas as ensinanzas e accións de formación profesional que se acometen ou vaian acometer na nosa Comunidade Autónoma, e faise necesaria a constitución do Instituto Galego das Cualificacións (Decreto 93/1999, do 8 de abril) como órgano de carácter técnico que executará, dentro das súas competencias, as liñas aprobadas polo Consello.

Competencias clave

Para a mellora da calidade na formación para o emprego, o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que regula os certificados de profesionalidade, establece criterios de acceso do alumnado para garantir que se posúen as competencias clave para cursar con aproveitamento os certificados de profesionalidade que lles facilitarán a súa inserción laboral.

Recoñecemento da Experiencia Profesional

Para a mellora da calidade na formación para o emprego, o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que regula os certificados de profesionalidade, establece criterios de acceso do alumnado para garantir que se posúen as competencias clave para cursar con aproveitamento os certificados de profesionalidade que lles facilitarán a súa inserción laboral.

Certificados de profesionalidade

Os certificados de profesionalidade teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional e acreditan as correspondentes cualificacións profesionais ás persoas que os obteñen.

Especialidades formativas

Acceso ao buscador de especialidades formativas. Pode realizar buscas por código, título, nivel de cualificación da especialidade ou familia (agraria, comercio, enerxía, imaxe...)

Unidades de formación en empresas

A Xunta ten activadas as convocatorias para as Unidades Formativas na Empresa tanto para persoas ocupadas como desempregadas coas que se ofrece formación especializada e á carta.
 

+

Normativa

E ademais...

Datos abert@s